Språkintroduktion (IMSPR)

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskåd-ningar, generationer och språk möts.”

Studenter

Syfte

Språkintroduktionens syfte är att ge invandrarungdomar en utbildning i främst svenska. Tanken är att eleverna ska gå vidare till gymnasiet eller till någon annan utbildning.

Studieform

Språkintroduktionen har 3 olika grupper, Språk 1, Språk 2 och Språk 3. Hur länge en elev går på Språkintroduktionen beror på elevens progression - det kan ta 2-4 år. Utbildningen genomförs individuellt utifrån den enskilda elevens studieplan, men undervisningen organiseras i grupper. På Språkintroduktionen studerar eleverna grundskoleämnen, och målsättningen är att de ska bli behöriga för vidare utbildning. Det krävs 8 grundskolebetyg för att komma in på ett yrkesprogram samt 12 grundskolebetyg för att komma in på ett högskoleförberedande gymnasieprogram.

Vi upprättar en individuell studieplan för varje elev. Studieplanen innehåller uppgifter om ämnen och kurser som eleven ska studera. Planen innehåller även eventuella åtgärdsprogram.

De som går i Språk 1, är nybörjare i svenska, ska fokusera på det svenska språket så att de så fort som möjligt ska kunna börja läsa olika ämnen. Eleverna har även idrott.

De som går i Språk 2 läser svenska som andraspråk (Sva), matematik, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi och idrott.

De som går i Språk 3 har möjlighet att läsa alla grundskoleämnen. Eleverna i Språk 3 är de enda som läser för betyg.

Bedömning

I vår bedömning utgår vi från de kunskapskrav som finns i Gy11. Vi använder även Europarådets referensram för språkinlärning som stöd när vi bedömer elevens språkutveckling. Denna referensram presenterar en nivåskala från A1- C2, där A1 är den allra första basnivån. När en elev går i Språk 3 förmodar vi att denne ligger på nivå B2 och kan därmed klara av att få betyg.

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Samtliga elever har möjlighet att få undervisning i sitt modersmål. Eleverna erbjuds även studiehandledning då de kan få hjälp och stöd i samtliga ämnen på sitt modersmål.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp