Myndighetsbeslut

Chef för Resursteamet har enligt delegation beslutanderätt i verksamhetsärenden rörande barn och unga med omfattande behov av särskilt stöd.

Detta gäller skolplaceringar i kommunövergripande barn-och elevgrupper, mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt beslut om tilläggsbelopp. Delegationen gäller även beslut om dispens för fritidshemsplats efter höstterminens start det år barnet fyller 10 år, beslut om uppskjuten skolplikt samt integrering i annan skolform.