Grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de elever som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad.
Grundsärskolan omfattas precis som grundskolan av skolplikt för årskurserna 1-9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.
De grundläggande bestämmelserna om grundsärskolan finns i skollagen 2010:800.

Mottagande i grundsärskolan

Resursteamet prövar om barnet har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

Vårdnadshavares medgivande och bedömningarna skickas av rektor till Resursteamet.

Utbildningskontoret har det yttersta ansvaret för vilka elever som ska gå i grundsärskolan. Detta gäller för elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun, i både kommunala och fristående skolor.

Kursplaner

Grundsärskolan har två kursplaner, ämnen och ämnesområden. Eleven kan läsa ämnen som i huvudsak är lika grundskolans, men kravnivåer som är anpassade efter elevernas förutsättningar. Om eleven läser ämnesområden följer de kursplanen med inriktning träningsskola.

Rektor kan besluta om en grundsärskoleelev ska läsa en kombination av ämnen från grundskolans, grundsärskolans och inriktning träningsskolans kursplaner.
I första hand placeras elever i kommunens grundsärskola, som finns på Ekhammarskolan. Eller så är eleven individintegrerad i grundskolan. Vid behov placeras eleven i annan huvudmans grundsärskola.

Om du har frågor kontakta utredare på Resursteamet. Telefon till kommunens växel 08-581 690 00