Elevhälsans psykosociala insats

Kurator är den psykosociala delen av elevhälsan på skolan och arbetar med elevers psykosociala hälsa och mående.

Kurator arbetar till stor del med individuella samtalskontakter, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med elever och i viss mån deras familjer. Detta omfattar elever i årskurs f-9. Samtalen kan gälla exempelvis skolsituation, stress, oro, sorg, ilska, skolnärvaro, utanförskap, identitet, nedstämdhet, vänskap, familj.

Om eleven är under 12 år krävs generellt vårdnadshavares samtycke för att en skolkurator ska kunna ha samtal med eleven.

Kurator deltar i skolans elevhälsoarbete bland annat genom samverkan med övriga i elevhälsoteamet och genom samarbete med och konsultation till pedagoger och annan skolpersonal.

Kurator arbetar med elever i grupp och klass (främjande, förebyggande och åtgärdande).

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att hen inte får lämna ut uppgifter om en elev och dennes personliga förhållanden utan att eleven har godkänt det (till viss del undantaget vårdnadshavare).

Kurator har, som övrig personal som arbetar med barn och ungdomar, anmälningsskyldighet. Det innebär att om man får reda på eller misstänker att ett barn far illa och om ytterligare hjälp och stödinsatser behövs från andra myndigheter så görs en orosanmälan till Socialförvaltningen.