VFU, verksamhetsförlagd utbildning

VFU, Verksamhetsförlagd Utbildning, är starten på en professionell relation mellan personal i Upplands-Bro kommuns förskolor och skolor och lärarstudenter från lärarutbildningarna. Det är ett ömsesidigt åtagande i syfte att skapa bästa möjliga utveckling för både individ och verksamhet. Upplands-Bro kommun är mycket framgångsrik i arbetet med att ge studenter en kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Upplands-Bro kommun välkomnar dig som utbildar dig till förskollärare eller lärare att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, hos oss.

Kommunen har ett utökat samarbete med Stockholms Universitet, i så kallad Klusterverksamhet, för ett antal av kommunens enheter. Samarbetet innebär att vi kommer att ha en hög koncentration av studenter på deltagande enheter.

Tillfälle till lärande
Vårt mål är att din VFU ska bli ett tillfälle till lärande både för dig som student, för din handledare och för den aktuella förskolan eller skolan.

Upplands Bro strävar efter att du som student ska ges möjlighet att bli delaktig i verksamheten och ta del av barns och elevers lärande, att knyta samman verkligheten i förskola/skola med forskning och teorier om barns och ungdomars utveckling och lärande, att se din VFU-enhet som en utmanande och utvecklande arbetsplats att verka i och att det gemensamma lärandet som uppstår i mötet mellan dig och din handledare ska främja din utveckling i yrkesprofessionen.

Handledare
Varje student tilldelas en handledare vars uppgift är att stödja, vägleda och bedöma studentens utveckling mot de förväntade studieresultaten.

Runt 14 dagar innan VFU ska du ta kontakt med din handledare och komma överens om tid för planering av din VFU. Under VFU-perioden ska handledningssamtal äga rum i formativt syfte.

Trepartssamtal
Under din utbildning kommer trepartssamtal att äga rum, då en kurslärare besöker dig och din handledare för ett gemensamt samtal om din utbildning.

Sekretess och utdrag ur belastningsregistret
Tystnadsplikt gäller för dig som student under hela din VFU-tid. Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt och lämnas till förskolan/skolan.

Kontakt

För att få mer information om kommunens arbete med VFU är du alltid välkommen att kontakta VFU-ansvariga:

Ann-Louise Rantanen
Tel: 08-581 694 83
E-post: ann-louise.rantanen@upplands-bro.se 

Emil Hanstad
Tel: 08-518 321 36
E-post: emil.hanstad@upplands-bro.se

Upp