Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd över någonting som rör utbildningsnämndens verksamhetsområden i Upplands-Bro kan du lämna ett klagomål. På så sätt får vi möjlighet att rätta till eventuella brister. Det är ett viktigt led i kommunens systematiska kvalitetsarbete och i dialogen med medborgarna.

Du kan också ge synpunkter. Synpunkter är ett vidare begrepp än klagomål och kan även bestå av till exempel beröm eller förslag. Synpunkter tas om hand på samma sätt som klagomål.

  • I första hand: kontakta den verksamhet som klagomålet gäller

Om du vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till rektorn för den skola eller förskolechefen för den förskola som klagomålet berör. Då har de möjlighet att åtgärda eventuella brister.

I andra hand: lämna klagomålet till utbildningskontoret

Om du inte är nöjd med det svar du fått från skolan eller förskolan kan du lämna ett klagomål till utbildningskontoret.

Så här lämnar du ett klagomål

Du kan lämna klagomål till utbildningskontoret på två sätt:

 Ditt klagomål bör innehålla:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Uppgifter om vilken verksamhet som klagomålet gäller
  • Beskrivning av klagomålet

Du har rätt att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla till dig vad som hänt med klagomålet.

Klagomålet blir en allmän handling

Alla inkomna klagomål registreras och följs upp. Klagomålet blir en allmän handling när det kommer in till utbildningskontoret. Det innebär att andra kan ta del av handlingen. I undantagsfall kan uppgifter i en allmän handling sekretessbeläggas.

Fristående verksamheter

Klagomål och synpunkter mot en fristående verksamhet ska lämnas till huvudmannen för den verksamheten. Huvudmannen för den fristående verksamheten har på samma sätt som en kommunal huvudman ett ansvar för att ta emot och utreda klagomål. Detta följer av skollagens 4 kap. 7-8 §§.

 Utbildningskontoret skickar klagomål och synpunkter vidare till den fristående huvudmannen för utredning och eventuella åtgärder om det inte framgår att klagomålet redan utretts av verksamheten.

Upplands-Bro kommun har tillsyn över fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Skolinspektionen har tillsyn över fristående skolor.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp