Pedagogiskt pris

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett Pedagogiskt pris.

Fokusområde

Varje år utgår priset utifrån ett förutbestämt fokusområde. Fokusområdet för 2019/2020 är:

Digital kompetens

Den digitala kompetensen löper som en röd tråd genom förskolans och skolans styrdokument. Barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas som producenter i en tillgänglig digital lärmiljö utifrån sina behov och förutsättningar. Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers förutsättningar för lärande om de tillgängliggörs och används på rätt sätt. Det är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet samt mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till undervisningen.

Skickliga pedagoger betyder så mycket

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barn och elevers utveckling och lärande. Därför delar Upplands-Bro kommun varje år ut ett pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som utmärker sig i sitt pedagogiska uppdrag och genom detta bidrar till ökad måluppfyllelse.

Priset omfattar samtliga kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor i Upplands-Bro kommun. Priset delas ut vid läsårets slut.

Kommunens pedagogiska pris är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för våra barn och elever.

Vad består priset av?

Den totala prissumman är 30 000 kronor per år. En jury bedömer hur summan fördelas. Priset ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

Kriterier

De nominerade pedagogerna bedöms utifrån det aktuella fokusområdet och följande kriterier. De:

  • skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
  • utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande
  • anpassar undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar
  • skapar olika former av samarbete med barn/elever, kollegor eller annan personal
  • bidrar genom detta arbete till ökad måluppfyllelse för barn/elever

Vem kan nominera?

Du som arbetar i kommunal eller fristående verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg eller skola i Upplands-Bro kommun kan nominera en enskild pedagog, ett arbetslag, ämneslag eller en enhet till kommunens pedagogiska pris.

Nominera

Här kan du som arbetar inom eller är vårdnadshavare med barn/elev vid kommunal eller fristående förskola/skola i Upplands-Bro kommun nominera. Sista datum för nominering är den 31 mars 2020.
Nominering

Jury

En jury bedömer samtliga nomineringar och Utbildningsnämnden beslutar utifrån juryns förslag. Juryn består av:

  • Utbildningsnämndens beredning
  • Utbildningschef
  • Representanter från Utbildningsstaben
  • Utbildningssamordnare vid Stockholms universitet

Frågor

Kontakta Utbildningsstaben om du har frågor om priset.

Upp