BEAM

BEAM står för Barn och Elever med Annat Modersmål och är Upplands-Bros benämning för Skolverkets riktade insatser för nyanlända och andra flerspråkiga barn och elevers lärande.

Under våren påbörjades ett kartläggnings- och analysarbete för att beskriva nuläget och identifiera kommunens utvecklingsområden inom just nyanlända och andra barn och elevers lärande. I detta arbete involverades hela styrkedjan från pedagoger till politiken på olika sätt. Under slutet av våren formulerades en åtgärdsplan som under sommaren blev godkänd av Skolverket. I denna åtgärdsplan finns olika insatser från förskola till vuxenutbildning och förvaltningsledning för att förbättra förutsättningarna för flerspråkiga barn och elevers lärande och också förbättra dessa elevers skolresultat. Samarbetet med Skolverket kommer att fortlöpa fram till december 2022.

Styrning och utveckling av  verksamheten

För att våra kommunala rektorer i alla pedagogiska verksamheter ska ha den kunskap kring flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som krävs för att leda en framgångsrik pedagogisk verksamhet för flerspråkiga barn och elever, kommer de att få fortbildning och handledning i hur dessa barn och elever kan fokuseras i det systematiska kvalitetsarbetet. De kommer att få stöd i hur de som rektorer kan säkerställa att barnen och eleverna får den undervisning som de har rätt till på en hög kvalitativ nivå på alla våra förskolor och skolor. Denna insats kommer även innebära att rektorerna får verktyg för att använda och följa upp de planer, rutiner och guider som vi har kring flerspråkiga barn och elever.

Kommunens förstelärare har också en central roll i utvecklandet av våra verksamheter och de kommer tillsammans att utforma en kommungemensam modell för kollegialt lärande som vi sedan ska använda som utgångspunkt i det fortsatta kollegiala arbetet i våra pedagogiska verksamheter.

Undervisning och lärande

Inom området undervisning och lärarande har vi flera olika insatser under samarbetstiden med Skolverket. För förskolan, grundskolan och gymnasiet kommer vi att utbilda SKUA-utvecklare. SKUA står för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. SKUA-utvecklarna kommer att bli kommunens nyckelpersoner i att utveckla vår undervisning till att bli mer språk- och kunskapsutvecklande. Detta är ett arbetssätt som lyfter språket som en viktig del i alla ämnen och gynnar alla våra elever och inte minst de som är flerspråkiga. SKUA-utvecklarna kommer inom ramen för insatsen att få utbildning, kartlägga och analysera vårt nuläge och sedan, i sin tur, utbilda alla förskollärare och lärare. Även kommunens studiehandledare kommer att fortbildas för att studiehandledningen på modersmålet ska bli så effektiv som möjligt.

Inom insatsen för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utbildas även alla kommunens barnskötare i Skolverkets modul Flera språk i barngruppen (Läslyftet). Läsa Äger kommer att startas upp på de fritidshem som ännu inte har gjort det. Läsa Äger är ett läsfrämjande projekt som lyfter högläsningen som en återkommande och språkutvecklande aktivitet med ökad intensitet under loven. Även STL (Skriva sig Till Lärande) är en utbildningsinsats som fortsätter. Där utbildas lärare i att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och formativ återkoppling i undervisningen med hjälp av digitala verktyg och resurser. För grundskolan ges också en grundkurs i ämnet svenska som andraspråk för alla lärare i svenska i samarbete med Uppsala Universitet. Denna insats görs för att bredda kommunen kompetens inom ämnet.

Inom vuxenutbildningen kommer man utveckla ett upplägg för SFI (svenska för invandrare) på distans för att kunna erbjuda fler kommuninvånare möjlighet att delta i undervisningen.

Bedömning och betygssättning

Modersmål är ett komplext ämne som inrymmer flera olika språk och olika kunskapsnivåer hos eleverna. För att öka kvaliteten och likvärdigheten i betyg och bedömning i detta ämne kommer modersmålslärarna få fortbildning i differentierad undervisning och formativ bedömning.

Trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling

Flera av kommunens pedagoger i förskolan och skolan har uttryckt en osäkerhet kring att möta barn och elever som har varit med om trauma. Därför kommer tre av våra enheter i skolan att få gå en fördjupad kurs i TMO (TraumaMedveten Omsorg). Övriga enheter kommer att få en dags introduktion till samma modell.

Det finns indikationer på att det förekommer främlingsfientlighet och intolerans på vissa av våra skolenheter. För att fånga upp detta och sätta in relevanta insatser kommer dessa enheter att genomföra Skolverkets självskattningsverktyg Koll på.

Arbetsplatsförlagt lärande

På vuxenutbildningen har man identifierat ett behov av att ha en tydlig koppling mellan språkundervisningen och deltagarnas praktikplatser. För att stärka denna koppling kommer nu en pilotverksamhet att starta där man utvecklar en metodik för arbetsplatsförlagd språkinlärning på arbetsplatsen som skräddarsys både med skolförlagda moment och deltagarnas tidigare yrkesbakgrund och erfarenheter. En samordnare kommer att stötta deltagarna, skolan och praktikplatsen. Målsättningen är att fler deltagare ska komma ut i arbete efter praktiken.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp