Regler och avgifter

I Upplands-Bro använder vi oss av så kallad maxtaxa. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst.

Inkomsten registreras och ändras i E-tjänst förskola och skola.

Avgift - i procent av bruttoinkomsten

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst (inkomst före skatt) där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses gifta eller sammanboende. Inkomsten beräknas på båda parterna i ett hushåll oavsett om de är vårdnadshavare/biologiska föräldrar eller inte. Barnets vårdnadshavare är uppgiftsskyldiga angående sammanboendes ekonomiska förhållanden.

Avgiften fastställs med hänsyn till hushållets samtliga placerade barn.

Om det finns två vårdnadshavare bosatta på varsitt håll i Upplands-Bro kan de ansöka om delad faktura. Avgiften kommer att beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Högsta avgiftsgrundande inkomst justeras varje år efter index. När regeringen beslutar att höja inkomsttaket för maxtaxa i förskola och fritidshem innebär det att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.

Alla skattepliktiga inkomster ska tas upp, till exempel:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet*

*I fråga om näringsverksamhet är inkomstskattereglerna ytterst komplexa. I förordningen rörande maxtaxan är det bara angivet att det är överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Detta innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

Detta räknas inte som inkomst:

 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Studiemedel (bidragsdelen)

Inkomstjämförelse

I Upplands-Bro kommun sker en årlig inkomstjämförelse mellan hushållets* redovisad inkomst och taxerad inkomst från Skatteverket.

Inkomstjämförelse kommer att ske varje år två år tillbaka i tiden.

Belopp under 360 kronor per år kommer inte att justeras.

Om du har betalat för mycket

Om jämförelsen visar att du har uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift kommer du att få pengar tillbaka via en kreditfaktura som skickas ut av kommunen.
Läs mer om återbetalning här.

Om du har betalat för lite

Om jämförelsen visar att du har uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift kommer du att få en extra faktura under hösten.

Om du vill anmäla ny inkomst

För att din avgift för förskola och fritidshem ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuell inkomstuppgift för ditt hushåll*.

* Med hushåll avses gifta eller sammanboende på den adress där barnet är folkbokfört.

Upp