Klockarängens förskola

Klockarängens förskola tillhör Västra Kungsängens förskoleenhet. Förskolan är belägen i Gamla Kungsängen med rika grönområden runt knuten samtidigt som vi har närhet till Kungsängen centrum. Vi tar emot 100 barn och organiserar oss utifrån 1–3års bas och 3–5års bas.

Förskolan har en kreativ, utmanande, tillgänglig och estetiskt inbjudande pedagogisk miljö som fungerar som en mötesplats där barn lyssnar på varandra och ger varandra tid. Vi ser då att barnen att utveckla förmågor som samspel, inflytande och empati.

På Klockarängen arbetar vi i projektteam. I projektteamet ingår mellan 10–15 barn och 2 pedagoger. Färre antal barn per pedagog på 1–3 års basen och lite fler barn per pedagog på 3–5 års basen. Utöver den organisationen arbetar vi med lekstationer i våra basmiljöer. Allt för att skapa så bra förutsättningar för att både arbeta med trygghet och fördjupningsprojekt och få tillgång till fördjupande lekmaterial. Barnen har sin hemvist i en avskild del på förskolan men kommer att under del av dagen ha tillgång till flera miljöer allteftersom de är redo att utforska omvärlden.

Maten tillagas på förskolan av egen kock.

Vår pedagogiska utvecklingsledare har i uppdrag att genom handledning och inspiration fördjupa projektarbeten och utveckla den pedagogiska lärmiljön.

Vi arbetar efter 5 mål:

Mål 1.
Förskolan är en demokratisk mötesplats där barnens delaktighet och inflytande lyfts som tillgångar och som präglas av tron på människan och framtiden.

Mål 2.
Vi lever och andas vår värdegrund. Härvarande och nyfikna barn och pedagoger möts i ett samspel på förskolan där allas olikheter ses som en tillgång.

Mål 3.
Miljön ska vara tillåtande, kreativ, och erbjuda skapandemöjligheter både ute och inne. Mötesplatser med stor variation som väcker barnens upptäckarlust och utforskande, miljöer som är så innehållsrika att de kan benämnas som den tredje pedagogen.

Mål 4.
Organisationen är uppbyggd utifrån perspektivet att barnen erbjuds olika sätt att uttrycka sig och att prova sina tankar genom estetiska lärprocesser (Hundraspråklighet).

Mål 5.
Genom pedagogisk dokumentation som metod för reflektion och utvärdering synliggör vi barnens lärande.

Våra värdeord är Trygghet, Välkomnande och Inkludering.

Kontakt

Rektor
Maria Cramer
Tel: 08-581 695 70
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Linda Bygde
Tel: 08-518 321 69
E-post: linda.bygde@upplands-bro.se

Samordnare förskola och versamhet på obekväm arbetstid
Helena Ek 08-581 690 90
E-post: helena.ek@upplands-bro.se

Avdelningar
Flygel 1 tel: 08-581 694 14
Flygel 2 tel: 08-581 694 15
Flygel 3 tel: 08-581 694 16

Upp