Frågor och svar - barn 0-5 år

Vad är förskola?

Förskola (det som tidigare kallades dagis) ingår sedan 1 juli 2010 i skolväsendet och är en egen skolform med en egen läroplan. Förskolan tar emot barn i åldrarna1 till 6 år.

Personalen har olika utbildning, men det måste finnas förskollärare, som har högskoleutbildning. Antalet barn i grupperna varierar, beroende bland annat på vilka åldrar de är i. Det är vanligt med grupper på ca 15 – 20 barn.

Skollagen och förskolans läroplan är styrdokument och ska följas.

Får jag välja förskola?

Ja, familjer i Upplands-Bro kan fritt välja förskola. Barn placeras efter önskemål i den mån förskolan har plats. Om det inte finns plats i den förskola du önskat, blir du erbjuden ett annat alternativ. Kommunen strävar efter att så långt det är möjligt tillgodose föräldrarnas önskemål, men om många har samma önskemål så kan det förekomma att plats erbjuds som inte överensstämmer med föräldrarnas förstahandsönskemål. Undantagsvis kan erbjudande om plats i annan kommundel förekomma.

Hur ansöker jag om plats?

Ansökan skall ske via kommunens e-tjänst. I ansökan kan högst tre rangordnade önskemål anges. När du gjort ansökan i e-tjänsten får du en bekräftelse på att din ansökan registrerats. Fristående förskolor som inte är med i den gemensamma kön måste du själv kontakta.

Om du inte är folkbokförd i Upplands-Bro kommun kommer du få ett meddelande via e-post om att komplettera din ansökan med köpes eller hyreskontrakt på en bostad i Upplands-Bro kommun.

Hur fungerar köreglerna?

Utgångspunkten är att föräldrarnas förstahandsönskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt. Om det uppstår en kö till viss förskola gäller följande regler:

  • Anmälningsdatum gäller som ködatum
  • Syskonförtur: Förtur gäller för syskon, om plats önskas vid den förskola där annat syskon är placerat. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.
  • Barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 8 kap 9 § anvisas plats efter särskild prövning.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, kontakta chefen på förskolan för att komma överens om tid för besök.

Kan man söka plats i en annan kommun?

Ja, för förskolebarn finns möjlighet att få plats betald i en annan kommun eller i en fristående förskola som är belägen utanför kommunen. Föräldrarnas avgift brukar betalas till hemkommunen.

När får jag besked om plats?

För höstens intag (augusti — oktober) får du besked innan midsommar. För intag vid övriga tider på året kan vi inte ge dig ett exakt besked om när just du får erbjudande om plats. Du får ditt erbjudande via e-post eller sms (eller både och), beroende på hur du själv valt när du gjort din ansökan. Erbjudandet ska besvaras i e-tjänsten inom 5 dagar. Har du inte svarat inom 5 dagar avregistreras din ansökan.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?

Du kan tacka nej till erbjuden plats. Om platserbjudandet motsvarar ditt förstahandsval och du väljer att stå kvar i kö, får din ansökan nytt ködatum. Om platserbjudandet inte motsvarar ditt förstahandsval behåller du ditt ködatum.

Kan jag få stå kvar i kön till mitt förstahandsval medan mitt barn går på en annan förskola?

Ja, det går bra. Du meddelar detta när du tackar ja till erbjuden plats.

Kan jag byta förskola?

Ja, du kan ansöka om byte. Byte av plats kan ske två gånger/år inför terminsstart. Undantag ges för barn med syskonförtur som är placerade på olika förskolor.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar i förskolan.

Måste jag betala när mitt barn är sjukt?

Ja, men vid barns sjukdom som varar sammanhängande mer än 30 dagar reduceras avgiften från den 31 dagen med 1/30 per dag. Sjukdomen skall alltid styrkas med läkarintyg.

Är det sommarstängt i förskolan?

Förskolorna har öppet även på sommaren men eftersom antalet barn då är lägre brukar flera förskolor inom samma område samverka. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola än den vanliga under några veckor. Varje förskola informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag du registrerar uppsägningen i e-tjänsten. Uppsägningstiden är avgiftsbelagd, även om platsen inte utnyttjas. Om barnet placeras på nytt inom en tremånadersperiod tas retroaktiv avgift ut för den mellanliggande tiden.

Vad händer om jag inte lämnar in en inkomstuppgift?

Lämnas inte begärda inkomstuppgifter debiteras högsta avgift enligt gällande taxa.

Hur ofta ska jag redovisa inkomständringar?

Vid varje inkomständring skall ny inkomstuppgift lämnas. Avgiften ändras påföljande månad.

Jag varken arbetar eller studerar, hur länge kan jag ha mitt barn på förskolan eller fritidshemmet?

För barn till vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar eller studerar samt vid föräldraledighet gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är 3 timmar per dag, företrädesvis kl. 9.00 - 12.00. Rektor eller dagbarnvårdare avgör om annan förläggning av tiden ska ske. I fritidshemmen är tillsynstiden 2 timmar per dag efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid max 3 timmar per dag för barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-12.00.
Vårdnadshavare som inte förvärvsarbetar, studerar eller är föräldralediga, ges möjlighet att istället för 3 timmar per dag välja 5 timmar per dag under
skoldagar. Med skoldagar menas läsårets dagar exklusive skollov såsom jul-, sport-, påsk-, sommar- och höstlov, enligt kommunens läsårsdata för
respektive år.

Varför höjs min barnomsorgsavgift?

Månadsavgiften beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst justeras varje år efter index. När regeringen beslutar att höja inkomsttaket för maxtaxa i förskola och fritidshem innebär det att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs.

Vad påverkar min barnomsorgsavgift?

Avgift beräknas på hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomst som vårdnadshavare anmäler till oss. Inkomsten beräknas på båda parterna i ett hushåll oavsett om de är vårdnadshavare/biologiska föräldrar eller inte. Barnets vårdnadshavare är uppgiftsskyldiga om sammanboendes ekonomiska förhållanden. Det är viktigt att anmäla inkomständringar och ändringar i familjeförhållande för att få rätt avgift. Inkomständringar registreras i e-tjänsten. Ändringar i familjeförhållande ska anmälas på en blankett som man får av barnadministratör.

Upp