Barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolan Ringblomman i Kungsängen har en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i åldrarna 1 år till och med höstterminen det år barnet/eleven fyller 10 år.

Upplands-Bro kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid vid den nyöppnade förskolan Ringblomman. Med obekväm arbetstid menas kvällar, nätter och helger hela året. En förutsättning för att beviljas plats är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Vid förskolan Ringblomman finns en avdelning för barn som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger.

Barnen bör vara inskrivna i förskolan Ringblommans ordinarie verksamhet. För barnens bästa bör de inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd och inte längre än högst ett dygn i följd. Skolbarn erbjuds skjuts till och från förskolan, om det behövs. Ansökan om skjuts görs separat.

Ansvarig för verksamheten är förskolans chef.

Vem kan få tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid?

Barnomsorg på obekväm arbetstid gäller för:

  • två vårdnadshavare där båda arbetar obekväm arbetstid
  • ensamstående vårdnadshavare som arbetar obekväm arbetstid
  • andra skäl, till exempel om vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring

För att beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna:

  • ha ett stadigvarande behov av minst sex månader och minst 20 timmar
  • obekväm arbetstid per månad. Vardagar beräknas tiden från klockan 18.30 till 06.30
  • styrka att arbetsgivaren inte har möjlighet att förlägga arbetet till vardagar dagtid
  • styrka att man inte själv kan ordna omsorgen
  • styrka sin arbetstid i god tid före den månad då omsorgen ska starta

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barn 1-5 år kvar sin ordinarie dagplacering på förskolan Ekhammar.

När det gäller fritidshemsbarnen säger vårdnadshavarna upp platsen skriftligt från denna omsorg. Verksamheten har en månads uppsägningstid. Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm arbetstid på förskolan Ringblomman.


Mer information

För mer information kontakta:

Barnomsorgshandläggare
Tamara Carriel
Tel: 08-581 691 86
E-post: tamara.carriel@upplands-bro.se

Samordnare förskola och verksamhet på obekväm arbetstid
Helena EK
Tel: 08-581 690 90
E-post: helena.ek@upplands-bro.se

Förskolechef
Maria Cramer
Mobil: 072-178 84 08
E-post: maria.cramer@upplands-bro.se


Upp