Samarbete mellan skola och arbetsliv

Många studier visar att unga är långt i från rustade med yrkeskunskap och kunskap om sig själva när det är dags att välja till gymnasiet. Därför utvecklar vi samarbetet mellan skola och arbetsliv i Upplands-Bro.

Studie- och yrkesvägledningen räcker oftast inte till för att ge alla elever i grundskolan all den yrkeskunskap som behövs för att få eleverna att göra väl grundade val inför framtiden. Detta leder till avhopp, omval och stora kostnader för kommunen, men framför allt ett misslyckande för individen.

Denna utveckling har lett till att det blivit allt tydligare i både läroplan och skollag att detta är viktigt. I Skolverkets allmänna råd om systematiskt arbete betonas att skolorna bör tillgodose varje elevs behov av vägledning inför val av framtida utbildnings-och yrkesverksamhet.

De skolor som arbetar kontinuerligt med studie- och yrkesvägledning genom hela grundskolan ser stora vinster. Genom att eleverna ser att det finns mål och mening med skolan och alla ämnen och därmed får större lust att lära, vilket leder till ökad måluppfyllelse.

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Upp