Regler och information

Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärsko­la och gymnasiesärskola, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller om någon annan särskild omständighet anses föreligga. Denna skyldighet gäller när eleven är bosatt i Upplands-Bro kommun och går vid den skola kommunen har placerat eleven i.

Skolskjuts kan, i enlighet med skollagen, beviljas även till annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i under förutsättning att sådan skjuts inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Skolskjuts beviljas vanligtvis med utgångspunkt i elevens folkbokföringsadress. Rätt till skolskjuts gäller även vid växelvis boende, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda samt att båda hemmen ligger inom Upplands-Bro kommun. Växelvis boende innebär i detta fall att eleven har ett varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts ska göras via e-tjänsten och måste förnyas inför varje läsår. Sista ansökningsdag, för att få ett beslut innan skolstart, är den 31 maj. Handläggningstiden vid läsårsstart är 3 veckor. Under pågående läsår handläggs ansökan om skolskjuts inom 10 arbetsdagar.

Beslut i skolskjutsärenden fattas av ansvarig tjänsteman vid Kontaktcenter eller Utbildningskontoret på delegation av Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun. Skolskjutsbeslut som rör elev i särskola eller med placering på grund av andra särskilda omständigheter, fattas efter samråd med Resursenheten inom Upplands-Bro kommun.

Om elevens folkbokföringsadress ändras under pågående läsår ska en ny ansökan lämnas och kan medföra att rätten till skolskjuts förändras under läsåret.

Villkor

Bedömning av om skolskjuts ska beviljas görs utifrån något av följande villkor: färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Kommunen ansvarar inte för skolskjuts vid kortvariga funktionshinder, exempelvis tillfälliga benskador. I dessa fall ska vårdnadshavare ta kontakt med eget försäkringsbolag.

För att vara berättigad skolskjuts utifrån färdvägens längd, behöver avståndet mellan skolan och hemmet eller den anvisade hållplatsen ska vara minst:

  • 2 kilometer - förskoleklass
  • 3 kilometer - årskurs 1 - 3
  • 4 kilometer - årskurs 4 - 6
  • 5 kilometer - årskurs 7 - 9

Mätning av avstånd görs, så långt det är möjligt, längs gång- och cykelväg.

Transportmedel

Skolskjuts kan anordnas med olika färdmedel, beroende på elevens förutsättningar och var hemmet ligger. Skolskjuts i Upplands-Bro kommun sker i huvudsak med särskild skolbuss och kollektivtrafik men kan också utföras med skolbil (taxi). Vilket färdsätt eleven beviljas beslutar ansvarig tjänsteman. Det är vårdnadshavares ansvar att stödja eleven så att den kan klara sin väg till skola eller anvisad hållplats.

Vårdnadshavare har även ett ansvar att uppdatera sig om de rutiner som gäller för respektive färdmedel.

  • Skolbuss: Tider och hållplatser finns på hemsidan och i lärplattformen.
  • SL-kort: SL-kort hämtas ut antingen från skolan eller kontaktcenter. Detta framgår av beslutet. Stulet eller borttappat SL-kort ersätts inte av kommunen. Vårdnadshavaren registrerar kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till deras förlustgaranti.
  • Skolbil: Vid frånvaro ska vårdnadshavaren själv avboka taxi senast 1h innan avfärd, kontaktuppgifter framgår nedan. Växeln är öppen dygnet runt men planeringspersonal är på plats 06.30-17.00 på vardagar. Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och hem, då hemfärd avbokas automatiskt vid missad morgontur.

Väntetid

Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts innebär inte att skjuts måste anpassas till varje elevs undervisningstid. Väntetiden i skolan ska normalt inte överstiga 30 minuter på morgonen och 45 minuter på eftermiddagen.

Elever ska oftast inte behöva lämna hemmet före kl. 07.00 och ska som regel komma hem inom en timme efter skolskjutsens avfärd från skolan. Av praktiska och ekonomiska skäl kan vissa avsteg från denna inriktning vara nödvändiga i enstaka fall.

Medåkning

Av planerings- och säkerhetsmässiga skäl får elever utan beviljad skolskjuts inte åka med i skolbuss eller skolbil. I mån av plats kan inskolning i skolskjutsen ske tillsammans med vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen efter beslut av Kontaktcenter eller Utbildningskontoret.

Överklaga

Vårdnadshavare har rätt att överklaga be­slut om skolskjuts. Ett överklagande skickas till Upp­lands-Bro kommun, som kan göra en omprövning, om överkla­gandet kommit in i rätt tid (inom tre veckor efter att beslutet mot­tagits).

I överklagandet ska vårdnadshavaren ange vilket beslut som överklagas, hur vårdnadshavaren anser att beslutet borde vara, samt på vilka grunder beslutet anses felaktigt. Om vårdnadshavaren i överklagandet lämnar nya uppgifter kan kommunen göra en ny bedömning i ärendet.


Överklaganden som inkommit inom rätt tid men där kommunen inte finner grund för omprövning av sitt beslut, skickas vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Om överklagan gäller skolskjuts till kommunal skola i hemkommunen så görs överklagande som förvaltningsbesvär. När det gäller beslut om skolskjuts till andra skolor än den som hemkommunen placerat eleven i gör Förvaltningsrätten en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Ansvarsområde

Telefon

E-post

Kontaktcenter – ansvarig för handläggning av skolskjuts

08 581 890 00

kommun@upplands-bro.se

Josefin Almberg – skolskjutsansvarig på Utbildningskontoret

08 581 693 80

josefin.almberg@upplands-bro.se
Håbo Buss AB – skolskjutsutförare

08 23 23 70

info@habobuss.se

Sverigetaxi – skolskjutsutförare

08 632 90 50

planering@sverigetaxi.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp