Modersmål & nyanlända

Våra pedagoger erbjuder i dagsläget modersmålsundervisning och studiehandledning på 39 olika språk i kommunala och fristående verksamheter i Upplands-Bro region. Viss modersmålsundervisning sker även via fjärrundervisning.
Sista dagen för att ansöka om modersmålsundervisning är den 30:e september för innevarande läsår.

Modersmålsstöd

Under vårterminen 2017 besökte en delegation Hammarbykullens förskola i Angereds kommun. En förskola som har lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet. Syftet med studiebesöket var att se hur Upplands-Bro kommun kan förbättra sitt arbete för att barn i förskolan ska kunna utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska samt sitt modersmål. Utöver det ska barnen få en ökad förståelse om sin kulturella bakgrund. Just nu fortgår arbetet kring utvecklingen av flerspråkighet inom förskolan.

Läs mer på:


Modersmålsundervisning

Om ditt barn har ett annat modersmål, så finns det goda möjligheter att hen kan delta i vår modersmålsundervisning. Det finns olika regelverk kring vem som har rätt till att ta del av modersmålsundervisningen och det särskiljer sig framförallt om ditt barn talar ett minoritetsspråk och/eller är adopterad. Det grundläggande i Upplands-Bro är dock att vi i första hand erbjuder modersmålsundervisning från åk 1 till och med gymnasiet. I vissa fall kan vi även erbjuda modersmålsundervisning för barn i förskoleklass. Modersmålsundervisningen sker 1 timme per vecka. Innan en elev beviljas modersmålsundervisning (gäller inte elever med ett minoritetsspråk) tillämpas en prövotid på 4 veckor för att bedöma om eleven har tillräckliga kunskaper för att ha rätt till undervisning. Därefter fattas ett beslut som delges elev och vårdnadshavare.

Läs mer på Skolverket - Rätten att utveckla sitt modersmål, länk ovan.

Studiehandledning

I skolan kan ditt barn få stöttning på modersmålet för att uppnå målen i diverse ämne/kurs om hen har behov av det. Studiehandledning kan också ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk. Det innebär att en elev kan ha modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat.


Mottagningsenhet

I januari 2016 införde regeringen nya regler för att förbättra kvalitén på skolorna när det gäller mottagandet av nyanlända elever. Det innebar bland annat att Skolverket har tagit fram ett delvis obligatoriskt kartläggningsmaterial. Utifrån detta och att vi som huvudman måste säkerställa att nyanlända barn och elever i vår region möts på ett kvalitativt och likvärdigt sätt förbereder vi nu arbetet mot en mer centraliserad organisation. I och med att den mobila enheten startar kommer alla nyanlända tas emot på ett enhetligt sätt. Detta ska möjliggöra en framtida individanpassad skolgång. Kartläggning av elevens skol- och hälsobakgrund kommer att ske där och därefter får eleverna en skolplacering baserat på deras individuella behov. Det kan innebära att en elev delvis blir placerad i förberedelseklass alternativt blir direktinkluderad i ordinarie klass. Kartläggning ska även ge en indikation på huruvida en elev ska studera ämnet svenska eller svenska som andraspråk på respektive skola.


FAQ

Kan en elev delta i modersmålsundervisningen i två olika språk?
Nej, tyvärr. Ditt barn kan i dagsläget enbart erbjudas modersmålsundervisning i ett språk.

Vem ansöker och beslutar om modersmålsundervisning?
Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning och enheten för modersmål och nyanlända fattar beslut om eleven har rätt att delta i undervisningen eller ej.

Vem ansöker om och beslutar om studiehandledning?
Läraren informerar rektorn om eventuellt behov av studiehandledning och rektorn fattar beslut i frågan.

Kan adopterade barn ta del av modersmålsundervisningen?
Ja, om de har grundläggande kunskaper.

Vilka skyldigheter har kommunen gällande modersmålsundervisning?
Om det gäller en elev som har ett modersmål som tillhör ett minoritetsspråk, så behöver det enbart finnas en elev i kommunen. Gäller det övriga språk, så krävs det minst 5 elever i kommunen.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?
Samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch.

När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken är huvudmannen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem sökande elever i kommunen och även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk.