Fritidshem och öppen fritidsverksamhet


  • Fritidshem

  • Elever i förskoleklass och grundskola kan vara inskrivna i fritidshem till
    höstterminens start det år eleven fyller 10 år.

  • Om ingen uppsägning görs av vårdnadshavare sker det automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då eleven fyller 10 år.

  • Eleverna kan vistas på fritidshem före och efter schemalagd skoltid.
  • Ansökan till fritids sker via e-tjänsten förskola och skola.

För barn till vårdnadshavare som inte är sysselsatta i förvärvsarbete eller studier så gäller att tillsynstiden i förskoleverksamhet är begränsad till 5 timmar per dag, företrädesvis kl. 09.00-14.00. Förskolechefen avgör om annan förläggning av tiden ska ske.

I fritidshemmen är närvarotiden begränsad till 2 timmar per dag efter skoldagens slut. Rektor avgör hur förläggning av tiden ska ske. Under grundskolornas lovperioder medges tillsynstid för barn vars föräldrar inte arbetar eller studerar i begränsad omfattning. I såväl förskolor som fritidshem medges dessa barn då max 5 timmars verksamhetstid per dag.

Förskolechef/rektor kan besluta om hur närvarotiden förläggs vid lov. Vanligtvis gäller kl. 09.00-14.00.

  • Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år och till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år erbjuds frivillig öppen fritidsverksamhet.

Vårdnadshavarna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Den öppnverksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Fråga oss
Upp