Bostad och korttidsvistelse

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service. Har du på grund av din funktionsnedsättning behov av vila eller miljöombyte kandu ansöka om korttidsvistelse.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS vänder sig till:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder och
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorskarar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Med bostad med särskild service enligt LSS avses gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad och servicebostad

Grupp- och servicebostäder består av ett mindre antal lägenheter med tillgång till gemensamt utrymme där det finns tillgång till personalstöd dygnet runt. Vi lägger stort fokus på individens möjlighet att påverka sitt liv.

Sedan 2015-10-01 ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård samt vissa hjälpmedel inom bostad med särskild service och under vistelse vid daglig verksamhet. Ansvaret innefattar ej läkarinsatser.

Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

De här gruppbostäderna finns i kommunen:

Furuhäll

Gula villan

Rosa villan

Kamrervägen

Skyttens väg

Östervägen

Nytt LSS-gruppboende i Bro

Servicebostaden vänder sig till personer som kan klara eget boende men har behov av personalstöd i olika omfattning.

De här servicebostäderna finns i kommunen:

Stigen

Svartviken

Korttidsvistelse

Om du under en begränsad tid inte kan bo i ditt hem, eller om din anhörigvårdare behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsplats med heldygnsomsorg inom särskilt boende.

Korttidsplats kallas också ibland för växelvård. Här vistas du en kortare tid efter en sjukhusvistelse, i väntan på att få en plats på ett äldreboende eller när du behöver växelvård som innebär att du är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period. Det kan också vara om den som vårdar dig i hemmet behöver avlösning. Det förutsätter då att ni är sammanboende.

Så här mycket kostar det

När du vistas på en korttidsplats är avgiften 53 kr per dygn år 2017. Om du har haft andra insatser under månaden får du betala enligt taxan. Din avgift beror på vilken utförd tid du fått och på din inkomst och bostadskostnad. Sedan tillkommer även en kostnad för mat med 80 kr/dygn.

Så här ansöker du om boende eller korttidsvistelse

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via Kontaktcenter på Tel: 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen.
Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
E-post:kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter