Uskonnollinen vihkiminen

Uskonnollinen vihkiminen
Ruotsissa voi valita joko uskonnollisen tai siviilivihkimisen. Jos haluat uskonnollisen vihkimisen, ota yhteys siihen seurakuntaan, jossa vihkimisen haluat.

Uskonnollisen vihkimisen toimittaa hyväksytty vihkijä, esimerkiksi pappi. Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai vihkiparin itse valitsemassa paikassa.

Kaikki uskonnolliset yhdyskunnat, joilla on hyväksyttyjä vihkijöitä, saavat toimittaa vihkimisen.

Esteettömyys tutkittava aina
Esteettömyystodistusta haetaan Verovirastosta. Verovirasto tarkastaa, onko avioliiton solmimiselle laillista estettä.

Ruotsin lain mukaan avioliiton solmimiselle on seuraavat esteet. Toinen vihittävistä on:

  • Alle 18-vuotias
  • Eikä hänellä ole lääninhallituksen lupaa läheistä sukua toisen
  • Vihittävän kanssa jo naimisissa rekisteröidyssä parisuhteessa aikaisemman lain mukaan.

Ruotsin lain tarkoittama este koskee kaikkia Ruotsissa vihittäviä, vaikka molemmat vihittävät olisivat toisen maan kansalaisia tai asuisivat toisessa maassa.

Avioliiton esteiden tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta.

Vihkiminen Ruotsin kirkossa
Vihkiminen Ruotsin kirkossa edellyttää, että ainakin toinen vihittävistä on Ruotsin kirkon jäsen. Vihittäviltä ei sitä vastoin vaadita konfirmaatiota.

  • Vihkipari vaihtaa sormuksia, tai sormuksen saa vain toinen. Sormus on ikuisuuden ja ikuisen liiton vertauskuva.
  • Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajien tulee olla vähintään 18-vuotiaita.

Vihkiminen varataan seurakunnasta
Jos haluat varata vihkimisen Ruotsin kirkosta, ota yhteys siihen seurakuntaan, jossa vihkikirkko sijaitsee. Seurakunta järjestää papin, kanttorin ja vahtimestarin, ellei vihkipari itse päätä toisin.

Vihkiminen muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa
Ota yhteys siihen yhdyskuntaan, jossa vihkimisen haluat. Yhdyskunnan tulee noudattaa Ruotsin lakia, ja vihkimiseen vaaditaan hyväksytty vihkijä. Yhdyskunnalla voi lisäksi olla omia sääntöjä vihkimisen toimittamisesta.

 

Svenska:

Religiös vigsel
I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Vill du gifta dig religiöst ska du kontakta den församling där du vill gifta dig. En religiös vigsel förrättas av en godkänd vigselförrättare, exempelvis en präst. Vigseln kan ske i en kyrka eller på en plats som ni själva väljer.

Alla så kallade trossamfund som har godkända vigselförrättare kan utföra en vigsel.

Hindersprövning behövs alltid
Ni behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig. Någon av parterna är:

Under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen
Nära släkt med den han/hon
Vill gifta sig med redan gift registrerad partner enligt den tidigare lagen.

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land. Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader.

Att gifta sig inom Svenska kyrkan
För att få gifta sig i Svenska kyrkan krävs att åtminstone en av er är medlem i Svenska kyrkan. Ni behöver däremot inte vara konfirmerade.

  • När ni gifter er i Svenska kyrkan ska en eller båda få en ring. Ringen är en symbol för evighet och eviga förbund.
  • Minst två personer måste vara med under vigseln för att vittna om att ni har gift er. Vittnena ska vara minst 18 år.

Boka vigseln hos församlingen
Vill ni boka en vigsel inom Svenska kyrkan ska ni kontakta den församling som kyrkan ligger i. Församlingen kommer då att ordna präst, kantor och vaktmästare, om ni inte själva bestämmer något annat.

För dig som vill vigas i något annat samfund
Kontakta det samfund som du vill ska viga er. Samfundet måste följa den svenska lagen och vigseln måste utföras av en godkänd vigselförrättare. Utöver det kan samfundet ha egna regler för hur vigseln ska gå till.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)