Upphandlingslagar och regler

Nedan kommenteras kort om vilka lagar och kommunens regler som gäller för kommunal offentlig upphandling.

Upphandlingslagar

Kommunens upphandlingar styrs av upphandlingslagarna d v s;

Upphandlingspolicy

Utöver upphandlingslagarna har kommunens antagit en "Upphandlingspolicy" som styr hur kommunen ska hantera sin upphandlingsverksamhet.

Läs mer i kommunens antagna "Upphandlingspolicy".

Mutor och bestickning

Reglerna för mutor och bestickning regleras i brottsbalken samt i marknadsföringslagen och de syftar bland annat till att värna om allmänhetens förtroende för kommunens verksamhet, främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning.

Läs mer i kommunens antagna "Policy om muta och bestickning".

Konkurrensutsättning

Kommunen har en policy för konkurrensutsättning. Grundinställningen är att alla kommunala verksamheter kan konkurrensutsättas. Undantagna är sådana verksamheter som skyddas av lagstiftning som till exempel myndighetsutövning mot enskild. Därutöver bör inte strategiska ledningsfunktioner och funktioner med beställaransvar konkurrensutsättas.

Läs mer i kommunens antagna "Policy för konkurrensutsättning".

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket (KKV) är bl a tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. För mer information se KKVs webbplats.

Upphandlingslagar