Upphandlingsformer

I huvudsak gör kommunen upphandling som förenklat och öppet förfarande samt i förekommande fall som direktupphandling.

Upphandlingens värde

Innan kommunen väljer upphandlingsförfarande, behöver upphandlingens värde uppskattas. Vid beräkning av upphandlingens värde ska hela kommunen tänkta köp beräknas, inklusive optioner och förlängningar. Kommunen betraktas som en myndighet och det går inte att dela upp kontraktsvärdet på olika år eller olika kontor för att få ner värdet. När upphandlingens värde är uppskattad, väljs därefter upphandlingsförfarande.

Öppet förfarande (EU upphandling)

Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily (TED). Kommunen publicerar alla förfrågningsunderlag elektroniskt. Anbudstidens längd är fastställd enligt lag och förhandling får inte förekomma.

Förenklat förfarande (Nationell upphandling)

Upphandlingen annonseras i en allmänt giltig annonsdatabas (kommunen använder e-Avrop). Kommunen publicerar alltid förfrågningsunderlaget elektroniskt. Anbudstidens längd ska vara skälig och förhandling får förekomma.

Direktupphandling

Direktupphandling får användas i vissa fall bl a om värdet är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Direktupphandling är en upphandling utan formkrav och det kan innebära att kommunen inte annonserar upphandlingen.

Lågt värde

Lågt värde är i upphandlingssammanhang fastställt som en procentsats av ett särskilt indexerat belopp (28% av det så kallade tröskelvärdet). För närvarande är direktupphandlingsvärdet för LOU ca 505 800 kr och för LUF ca 939 342 kr.

Synnerliga skäl

Vid brådskande och oförutsedda behov som kommunen själv inte kan råda över får direktupphandling med åberopande av synnerliga skäl genomföras, oavsett värdet för upphandlingen. Synnerliga skäl används mycket restriktiv och kan jämföras med force majeur.