Svalgarns naturreservat

Svalgarns naturreservat är en ö i norra Björkfjärden. Svalgarn präglas av gammal naturskog, sällsynta svamparter och ett rikt insekts- och fågelliv.

Svalgarns naturreservat är av en moräntäckt ö i norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. Ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Runt stränderna finns alstrandskog. På Svalgarn finns flera sällsynta svamparter, ett rikt insektsliv och häckande fiskgjuse.

Syftet med naturreservatet är att bevara naturskogen och dess växt- och djurliv samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Området är Natura 2000- skyddat.