Norra björkfjärdens naturreservat

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv.

Norra Björkfjärdens naturreservat, som är också är skyddat genom Natura 2000, omfattar 22 öar i Norra Björkfjärden. Området fortsätter som naturreservat in i Uppsala län och är ett uppskattat utflyktsmål för det båtburna friluftslivet. På Västra Högholmen finns en sandstrand med ny grillplats och en sopmaja.

Öarna består av dels av toppar av Uppsalaåsen och dels av berg- och moränöar. Öarna är skogsbevuxna och har fin lundflora med bland annat väldoftande myskmadra. På öarna finns ett rikt insekts- och fågelliv med bland annat häckande fiskgjuse.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets naturskogskaraktär samt dess flora och fauna. Tillgängligheten för friluftslivet ska tryggas så länge det inte strider mot bevarandeintressena.