Lillsjön-Örnnässjöns naturreservat

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett välbesökt tätortsnära område intill Kungsängen och omfattar skogar, jordbruksmarker, friluftsbad, motionsspår och inkluderar Lillsjön och Örnässjön.

Can Burcin Sahin

Foto: Can Burcin Sahin

Naturreservatet bildades genom beslut av Kommunfullmäktige den 21 december 2016. Beslutet vann laga kraft den 10 maj 2017.

Reservatet utgör totalt 421 ha och omfattar Lillsjön och Örnässjön med omgivande skogs- och odlingsmarker med mycket höga frilufts- och naturvärden.

Beslutskarta 1A

Sjöar, stränder delvis bergbundna med fina utsikter, bär- och svamprika skogar, gamla barrskogar, lövsumpskogar, hassellundar och ädellövskogar, åker- och betesmarker karakteriserar området. Delar av området har höga biologiska värden, framför allt knutna till äldre barrnaturskogar med gamla tallar, hällmarkskogar, sumpskogar, skogsbeten, ädellövskog med hassel, rester av äldre typer av ängs- och naturbetesmarker, gamla grova ekar. Intressanta svamp- och insektsfynd har gjorts, framför allt knutna till ekarna och lövbestånden norr om Örnässjön. Flera rödlistade och fridlysta arter finns. Lillsjön, som bedöms vara av god ekologisk och kemisk status, uppvisar höga naturvärden med artrika växt- och djursamhällen och flera skyddsvärda arter, av vilka några är rödlistade.

Genom sitt läge intill Kungsängen så har området stor betydelse för kommuninvånarna och används året runt både av allmänheten och kommunens förskolor och skolor. Området har höga frilufts- och rekreationsvärden. Det finns en utbyggd infrastruktur för rekreation och friluftsliv med parkeringsplatser, friluftsbad, motionsspår, strövstigar, elljusspår, sportfiske för allmänheten, Lillsjötoppen, discgolfbana m.m.

Området ingår i Görvälnkilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar. I kommunens översiktplan ÖP 2010 föreslogs naturreservat för området. Kommunen har som ett Lokalt Naturvårdsprojekt (LONA, statligt bidrag) genomfört både en utredning kring översiktsplanens förslag om naturreservat, och med utredningen som grund drivit reservatsprocessen fram till beslutet om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.

Syftet med naturreservatet är dels att bevara och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och dess biologiska mångfald knuten till skogarna, odlingsmarkerna och vattenmiljöerna Örnässjön, Lillsjön, Örnäsbäcken och Lillån, dels att utveckla området för rekreation och friluftsliv genom att öka tillgängligheten till delar av området.

Kommunen utökar genom köp sitt markinnehav i reservatet. Därutöver ingår enskild mark och vatten i Örnässjön.

Kommunens beslut inklusive bilagor

 

Ordningsföreskrifter - Lillsjön-Örnässjöns naturreservat

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Undantag gäller för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd att använda vägen till handikapparkeringen vid Lillsjöserveringen,

  1. 2. parkera annat än på anvisad plats,
  2. 3. övernatta i husvagn, husbil, bil eller liknande
  3. 4. cykla i terräng och på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,
  4. 5. tälta,
  5. 6. lägga till med båt i Lillsjöbadet och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt
  6. på stranden mer än 1 dygn i följd på samma plats. Förbudet gäller inte upplägg av båt på anvisad plats,
  7. 7. elda annat än på härför iordningställda och anvisade platser,
  8. 8. rida annat än på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,

9. rida i annan gångart än skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse utefter Husbyvägen enligt redovisning på beslutskarta 1A,

10. ta med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller dock inte inom inhägnad hundrastgård,

11. ha hund på Lillsjöbadet (inkl. sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,

12. fiska i Lillsjöbadet inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,

13. fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 augusti beträda ön i Örnässjön och uppehålla sig närmare dess strand än 100 m,

14. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka ris som exempelvis blåbärs- och lingonris, samt plocka lavar och vedlevande svampar,

  1. 15. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet. Förbudet gäller inte det fiske som bedrivs i sjöarna,
  2. 16. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens*) tillstånd:

17. sätta upp affisch, skylt eller liknande, dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang,

18. anordna lägerverksamhet, tävlingar, träning eller liknande för fler än 200 deltagare.