Broknapparnas naturreservat

Broknapparnas naturreservat i Brofjärden är kända för sin ädellövskog och sitt rika insekts- och fågelliv.

Broknapparnas naturreservat, som också är ett Natura 2000-område, består av fyra mindre öar i Brofjärden i Mälaren. Ögruppen är viktig både av naturvårdsskäl och för friluftslivet. På öarna finns blandskog och ädellövskog med fina lundmiljöer och ett rikt insekts- och fågelliv.

Syftet med reservatet är att bevara öarna, låta vegetationen utvecklas fritt och skydda ädellövskogen.