Ådö-Lagnö naturreservat

Ådö-Lagnö naturreservat utmärks av ädellövskog där man bland annat kan finna mängder av den fridlysta misteln. I området finns ett rikt insekts- och fågelliv.

Ådö-Lagnö naturreservat ligger på halvön Lagnö, sex kilometer sydväst om Bro. Halvön har stora sammanhängande ädellövskogar med mellanliggande åkermark. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett lundartat fältskikt. Inom lövskogsområdena växer stora mängder av den fridlysta misteln. På områdets höjdpartier finns hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Den varierande naturen ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. Syftet med reservatet är att bevara områdets ädellövskogar, men även att göra området mer tillgängligt för allmänheten.

Det finns en parkeringsplats för besökare. Närmaste busshållplats heter Ådö. Därifrån är det 200 meter att gå till naturreservatet.