Natur

Att röra sig ute i naturen är den vanligaste fritidssysselsättningen i vårt land enligt ett flertal undersökningar. Där har man visat att promenader, fiske, svamp- och bärplockning är något vi värdesätter i allra högsta grad.

I kommunen finns tio naturreservat och två landskapsskyddsområden. Flera områden har ett Natura 2000-skydd genom EU. Vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.


Allemansrätten

Den för Sverige unika allemansrätten ger oss fantastiska möjligheter att ströva fritt i naturen. Förutsättningen för allemansrätten är allemansskyldigheten - att vi visar hänsyn till växtlighet, djurliv och människor. Det finns också fridlysta djur och växter.

Vi får

 • Promenera och åka skidor över annans mark utanför tomt.
 • Färdas fritt över annans vatten.
 • Plocka vildväxande blommor, bär, och svamp utanför tomt.
 • Slå läger ett dygn, men inte för nära tomt.
 • Elda utanför tomt om det kan ske utan brandfara och med bränsle som det är tillåtet att använda. Gå och cykla på enskild väg.

Vi får inte

 • Skada mark, träd, buskar eller gröda.
 • Utan lov färdas över tomt eller plantering eller annan äga som därigenom kan skadas.
 • Använda brygga, boj, brunn eller annan anläggning som tillhör annan person.
 • Skräpa ned föra oljud genom högljudd transistormusik, etc.
 • Ta fåglars bon eller ägg fiska eller jaga utan tillstånd.
 • Göra upp eld då det finns risk för brand.

För skyddad natur finns särskilda föreskrifter. Dessa kan begränsa allemansrätten. Därför är det viktigt att läsa reservatsskyltarna noga.