Risk- och sårbarhetsanalys

En risk- och sårbarhetsanalys genomfördes för Upplands-Bro kommun under perioden januari–juni 2015.

Upprättande av risk- och sårbarhetsanalys regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheter inom Upplands-Bro kommun samt att öka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser.

Analysen är grundad på genomgång av befintlig dokumentation samt intervjuer och workshopar med strategiskt viktiga funktioner inom kommunen och följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser.