Samverkan med polisen

Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde Järfälla (med ansvarsområde Järfälla och Upplands-Bro kommuner) har tecknat en gemensam överenskommelse för att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Överenskommelsen gäller för 2018.

Kommunen och polisen har tagit fram av en gemensam lokal lägesbild och med utgångspunkt från den prioriterat följande samverkansområden:

  • - Trygghet på offentlig plats
  • - Arbete med utsatta ungdomar
  • - Inbrott i bostad och grannsamverkan
  • - Våldsbejakande extremism

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt den åtgärdsplan som tagits fram för arbetet.

Valet av områden för samverkan grundar sig i genomförda medborgardialoger kring vad som skapar trygghet och otrygghet. Dialog har även förts med medarbetare inom respektive organisation för att identifiera områden som ses som prioriterade för att öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftet för 2018:

  • Ökad polisiär närvaro i Bro centrum, stationsområdet i Bro och de centrala delarna av Kungsängen.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på dessa platser med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal, trygghetsvärdar och andra trygghetsskapande aktörer.
  • Kommun och polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar i samtliga kommundelar.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på dessa platser, där polis och socialtjänst har en operativ samverkan.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro bland annat genom Fryshuset, som bedriver trygghetsinriktade insatser.
  • Kommun, polis och bostadsföretagen ska gemensamt bland annat genom träffar med kontaktpersoner för grannsamverkan mot brott, utveckla det kvalitativa arbetet med att förebygga inbrott i bostäder.