Överklaga ett beslut

Kommunen fattar många beslut som påverkar medborgarna. Du har rätt att överklaga beslut som påverkar dig personligen, som exempelvis byggnadslov eller socialt bistånd, men även beslut som rör detaljplaneärenden.

Hur du ska göra för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Du måste överklaga inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Om du tycker att Upplands-Bro kommun har fattat ett beslut som bryter mot gällande lagar och regler har du som bor i kommunen rätt att överklaga beslutet. Du måste överklaga till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts, justerats och anslagits på anslagstavlan i kommunhuset i Kungsängen.

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska skickas till kommunen som i sin rättidsprövning avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid innan kommunen skickar överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till mark- och miljödomstolen.