Parkering

Regler för var man får parkera i Upplands-Bro styrs av trafikförordningen och de lokala trafikföreskrifterna. Utöver dessa finns särskilda parkeringstillstånd och dispenser.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om stannande och parkering. Förbud att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. I de lokala trafikföreskrifterna finns lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. Lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Här har trafikverket samlat de viktigaste bestämmelserna.

Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkera

Alla lokala trafikföreskrifter, exempelvis gällande hastighet, stannande och parkering, finns publicerade i svensk trafikföreskriftssamling.

Svensk trafikföreskriftssamling

Observera att det råder datumparkering på flertalet gator och vägar i Upplands-Bro. Detta är ofta skyltat med zonmärke. Se vilka gator som omfattas och läs mer om datumparkering på länken till höger.

I centrala kungsängen är parkeringar avgiftsbelagda. På vissa parkeringar framförallt i Bro tillämpas P-skiva.

Parkeringsövervakning

Genom att följa parkeringsreglerna förbättrar du, förutom trafiksäkerhet och framkomlighet, möjligheterna för snöröjning. Du gör det lättare för brandbilar och ambulanser att ta sig fram. Dessutom ökar du tillgängligheten för äldre, funktionshindrade och synskadade. Följ länken till höger och läs mer om parkeringsövervakning.

Skrotbilar

Skrotbilar som inte tas omhand läcker ut giftiga ämnen som bly, kvicksilver och olja. Därför är det viktigt att du lämnar din gamla bil hos en auktoriserad bildemontering för miljömässigt korrekt hantering. Det är ett miljöbrott att inte skrota bilen på rätt sätt.Tekniska avdelningen ansvarar för bortforsling och skrotning av bilar som står övergivna på kommunens mark. Bilar som står på privat mark kan endast tas omhand med tillstånd från fastighetsägaren. Fordon som verkar vara övergivna besiktas alltid och försök görs att kontakta ägaren. Om fordonet ändå står kvar
efter detta kan kommunen flytta och skrota bilen på ägarens bekostnad.

Övergivna bilar rapporteras till Kontaktcenter.

Särskilda parkeringstillstånd

I Upplands-Bro kan särskilda parkeringstillstånd sökas, nyttoparkeringstillståndför näringsidkare som måste ha fordonet nära arbetsplatsen och parkeringstillstånd för rörelsehindrade för personer som har svårt att förflytta sig till fots. Parkeringstillståndet medger undantag från lokala trafikföreskrifter vid parkering på allmän mark.

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad samt om nyttoparkeringstillstånd.

Parkeringspaketet för Kungsängen

I juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket för Kungsängen.

Parkeringspaketet för Kungsängen

Nyheter inom Parkering

Kalenderhändelser inom gata & park