Ådö område C, Verkaviken

Kartbild över område C - Verkarviken

Verkaviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritidshusområde med sammanlagt 47 tomter. Verkavikens samhällighetsförening har idag hand om dricksvattnet inom området men kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut i området för att lösa vatten- och avloppsfrågan på ett långsiktigt, hållbart sätt.

VA-utbyggnad Verkaviken
Projektstatus: November 2017

VA-utbyggnadsprojekt

November 2017
Förstudie har påbörjats där bland annat utredning om olika
VA-system ingår.

Februari 2017
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-nät.