Ådö område C, Verkarviken

Kartbild över område C - Verkarviken

Verkarviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritidshusområde med sammanlagt 47 tomter. Verkarvikens samhällighetsförening har idag hand om dricksvattnet inom området men kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut i området för att lösa vatten- och avloppsfrågan på ett långsiktigt, hållbart sätt.

VA-utbyggnad Verkarviken

Februari 2017

Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkarviken med befintligt VA-nät.