Trafikplats Kockbacka, E18

Trafikverket bygger en ny trafikplats på E18, vid Kockbacka. Arbetet beräknas vara klart 2018.

Projektets övergripande mål är att förbättra befintligt transportsystem och samtidigt främja regional utveckling utan att miljön försämras. En ny trafikplats mellan Kungsängen och Bro skulle ge avsevärda förbättringar i trafiksituationen för parallellvägnätet till E18 och förväntas bidra till att möta det ökade transportbehovet i området.

En ny trafikplats på E18 vid Kockbacka ger positiva konsekvenser för arbetsmarknad, både i form av förbättrade pendlingsförutsättningar och förbättrade transportvillkor för näringslivet i Bro, bla. för Coop:s centrallager som ligger vid Enköpingsvägen strax öster om Kockbackavägen. Förbättrad dagvattenhantering och omledning av trafik bedöms medföra positiva konsekvenser för vattnet i Broviken.

Befintlig trafikplats på E18 vid Bro ligger väster om samhället, men den mesta trafiken går till och från Stockholm i öster. Detta leder till en stor trafikbelastning på parallellvägnätet. De flesta fordon väljer att åka den kortare sträckan Enköpingsvägen och Granhammarsvägen mot öster till trafikplats Kungsängen för att ansluta till E18. Den pågående utbyggnaden av Upplands-Bro, med Kockbacka och flera exploateringsområden, leder dessutom till framtida ökat transportbehov.

Valt alternativ innebär att Kockbackavägen förlängs upp till E18 och går över E18 på en bro. Nya motorvägsramper ansluts mot Kockbackavägen både norr och söder om E18. Kockbackavägen dimensioneras för referenshastighet 60 km/h och trafikmängden 14000 fordon/dygn. För delar av Kockbackavägen anläggs en landbro istället för en hög vägbank.

Brukad jordbruksmark och en del skogsmark kommer att tas i anspråk av trafikplatsen. Närboende kommer att påverkas av tillkommande trafik med ändrad ljudbild som följd, vilket medför måttliga negativa konsekvenser. Trafikplatsen kommer att medföra stora negativa konsekvenser för landskap och kulturmiljö samt måttliga negativa konsekvenser för naturmiljö och friluftsliv. Den föreslagna landbron ska minska påverkan på landskapet och möjliggöra passage för jordbruk, friluftsliv och vilt.

Kostnaden för nybyggnad av trafikplatsen inklusive förlängning av Kockbackavägen, har beräknats till 119 miljoner kronor. Objektet finns namngivet i Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021, fastställd av Länsstyrelsen den 31 maj 2010.