Övergripande planering

Övergripande planering handlar om den kommunövergripande översiktsplanen med fördjupningar och tillägg och andra strategiska utvecklingsfrågor. Här ingår till exempel hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, regionplanering, kollektivtrafikfrågor, bostadsförsörjning och program för större utvecklingsområden.              

På de här sidorna hittar du översiktsplaner, andra övergripande planer och program samt pågående uppdrag.