Viby 19:39 m.fl.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2016, § 12, att anta detaljplanen för Viby 19:39 m.fl., Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Beslutet vann laga kraft den 16 mars 2016. 

Planen innebär att det blir möjligt att utöka två befintliga industrifastigheter inom Brunna industriområde för att skapa en rationellare hantering av utrustning och material.

Industrimarken breddas i förslaget norrut och en mindre del mark byter möjlig användning från park till industriändamål.

Planområdet är cirka 1,3 hektar och ligger vid Energivägens slut ungefär 4 km från Kungsängens centrum.

Planskede: Laga kraft och Genomförande

Planarbetets olika steg: