Viby 19:3

Detaljplanens syfte är att utveckla området där Coops nuvarande butik ligger i Brunna. Området utreds för mer blandad bebyggelse med bland annat bostäder.

Planen är i uppstartsskede. Vi håller just nu på att ta fram en plan för hur vi ska arbeta med projektet.

Kort om projektet

Coop i Brunna kommer att flytta till en ny butik i Norrboda-Brunna handelsområde. Därför utreds möjligheten att utveckla fastigheten. Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda området för en mer blandad bebyggelse.

Här är vi i processen: