Ullevi gamla tomt (Bro-Skällsta 1:38 m.fl.)

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 23 februari 2011 om planuppdrag för del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 samt Bro-Skällsta 1:38 m.fl. genom enkelt planförfarande, enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Orienteringskarta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av verksamheter samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda fastigheten för industriändamål. En lämplig storlek för en indutrifastighet har ofta ansetts vara 2000-3000 kvm. Plan- och Exploaterings-avdelningen har flera gånger fått förfrågningar om mindre industritomter. Något som kommunen i dagsläget inte kan erbjuda. I gällande Översiktsplan anges att förtätning av befintliga områden bör eftersträvas.

Föreslaget planområde (ca 1,4 ha) framgår av orienteringskartan. Området ligger i Skällsta verksamhetsområde inom tätorts-avgränsningen för Bro, ca 1,5 km nordväst om Bro station. Området har trafikförsörjning från Ullevivägen. Upplands-Bro kommun är markägare.

I det föreslagna planområdet låg tidigare en fornlämning (RAÄ 145). 2007 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning och fornlämningen togs bort. Därmed har platsen inte längre något värde ur kulturhistoriskt hänseende.

Området regleras idag av två detaljplaner som anger markan-vändning parkmark (Stadsplan 4 för del av Skällsta industriom-råde, nr 8103) och naturmark (Detaljplan 10 för del av Skällsta, nr 9003). Genomförandetiden för de nu gällande detaljplanerna har gått ut. Området är idag obebyggt och består i huvudsak av vegetationsklädd, lätt kuperad terräng med enstaka träd.

Planskede

För tillfället pågår arbete med att ta fram ett samrådsförslag till en detaljplan.

Planarbetets olika steg:

Handlingar