Tibbleängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering i området med cirka 350 nya bostäder för del av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 samt del av de kommunala fastigheterna Kungsängens-Tibble 4:447 och Ekhammar 4:269, i södra Gröna Dalen. Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra för en ny förskola inom planområdet. Planförslaget möjliggör även att öppna Hjortronvägen för allmän fordonstrafik mellan Tibble torg och Bygdegårdsvägen i enlighet med ÖP 2010.

Planområdet är ca 6,5 hekar stort och ligger i Kungsängen invid Hjortronvägen i Gröna Dalen. Planområdet är i dagsläget obebyggt. Planen avgränsas i norr mot befintlig småhus-bebyggelse, i väst av Tibble torg med skolor och bostäder, i öst av en öppen grönyta och gång- och cykelväg samt ekskog, i sydost av befintlig gång- och cykelväg vid Kungsängens kyrka, i syd och sydväst av öppet parkrum samt gång- och cykelvägar och en skogsbeklädd kulle.

Det aktuella planområdet är idag helt obebyggt och består av en öppen gräsyta samt intilliggande skogsdunge. Markytan regleras av två detaljplaner som anger markanvändning, i huvudsak som Naturmark med möjlighet att anlägga gång- och cykelväg (Detaljplan Tibbleängen, Tibble Torg, nr 8716).

Fågelperspektiv över planområdet sett från öster med den föreslagna bebyggelsen.

Kommunen konstaterar att planens genomförande inte får en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att en miljökonsekvens-beskrivning därför inte behöver genomföras.

Planförslaget var ute på samrådsutställning från den 8 juli till och med den 23 september 2016. Just nu sammanställs de synpunkter som inkom under samrådsskedet. Efter att dessa har sammanställts påbörjas arbetet med att ta fram ett reviderat förslag som kommer att visas upp för granskning.

Planskede:

Arbete inför granskning

Planarbetets olika steg: