Tibbleängen

Planområdet ligger i Gröna dalen och är i dagsläget obebyggt. Marken består av en öppen gräsyta samt intilliggande skogsdungar.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 225 nya bostäder. Bebyggelsetypen är småhus i 2 våningar och flerfamiljshus i 4-5 våningar som i placering och storlek samverkar med marklutningen och vegetationen på platsen. En förskola föreslås även i planområdets nordöstra del. 

Se det omarbetade förslaget för Tibbleängen i en tredimentionell modell via denna länk.

Det här händer nu

Utställning pågår under perioden 20 februari 2018 - 20 mars 2018. Under utställningen finns möjlighet att lämna synpunkter och förslag gällande det omarbetade detaljplaneförslaget.

 

Planområdet är markerat på kartan

Planområdet är markerat på kartan