Tegelhagen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse av varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan skyddas från rivning samt att större och sammanhängande naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 1500 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.

Kommunfullmäktige har den 20 december 2017 antagit rubricerad detaljplan, enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 14 mars 2018.

Här är vi i processen:

Handlingar

ANTAGANDEHANDLINGAR

UTREDNINGAR INFÖR ANTAGANDE

 

PLANKARTA

Plankarta - Granskning

Plankarta - Samråd

Program - Samråd

DOKUMENT

Planbeskrivning - Samråd

Missiv - Samråd

Kommunstyrelsens beslut - Samråd

 

GESTALTNING

-

UTREDNINGAR