Tegelhagen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Bro tätort. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse av varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan skyddas från rivning samt att större och sammanhängande naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas. Totalt möjliggör detaljplanen för ca 1500 bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.

Planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning visades upp för granskning mellan den 7 december 2016 och den 9 januari 2017. Denna tid förlängdes till 23 januari 2017.

Här är vi i processen:

Handlingar

PLANKARTA

Plankarta - Granskning

Plankarta - Samråd

Program - Samråd

DOKUMENT

Planbeskrivning - Samråd

Missiv - Samråd

Kommunstyrelsens beslut - Samråd

 

GESTALTNING

-

UTREDNINGAR

Text