Tankställe Högbytorp

Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny lokalisering av tankstation för biogas samt LNG med tillhörande utrustning såsom LNG-tank och kompressorstation samt mobila gasflak. Syftet är även att ta bort denna möjlighet i den del där detta tidigare föreslogs i den ursprungliga planen.

Planområdet för planändringen är uppdelat i två delar och dessa ligger båda cirka en kilometer norr om trafikplats Bro och direkt väster om väg 269. Syftet med planen 1101, som nu ändras, är att ge möjlighet att bygga ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning. I den ursprungliga planen finns även en möjlighet att bygga en tankstation. Området för den nu aktuella planen omfattar delvis den del av den ursprungliga planen där tankstället var tänkt att byggas. Den andra delen är i direkt anslutning söder om den ursprungliga planen. Den delen av planen ligger helt inom fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:7. Sammanlagt är planområdet cirka 4,7 hektar.

Då den byggrätt som föreslås redan har godkänts i en plan har kommunen gjort bedömningen att planändringen inte innebär någon ny betydande risk för miljöpåverkan.

Planen var tillgänglig för granskning i november 2017.
Inkomna yttranden från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har några mindre revideringar gjorts.

Kommunstyrelsen har den 20 december 2017 antagit ändring och tillägg till detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl., (Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp), nr Ä1101, Bro.