Tankställe Högbytorp

Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny lokalisering av tankstation för biogas samt LNG med tillhörande utrustning såsom LNG-tank och kompressorstation samt mobila gasflak. Syftet är även att ta bort denna möjlighet i den del där detta tidigare föreslogs i den ursprungliga planen.

Planområdet för planändringen är uppdelat i två delar och dessa ligger båda cirka en kilometer norr om trafikplats Bro och direkt väster om väg 269. Syftet med planen 1101, som nu ändras, är att ge möjlighet att bygga ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning. I den ursprungliga planen finns även en möjlighet att bygga en tankstation. Området för den nu aktuella planen omfattar delvis den del av den ursprungliga planen där tankstället var tänkt att byggas. Den andra delen är i direkt anslutning söder om den ursprungliga planen. Den delen av planen ligger helt inom fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:7. Sammanlagt är planområdet cirka 4,7 hektar.

Då den byggrätt som föreslås redan har godkänts i en plan har kommunen gjort bedömningen att planändringen inte innebär någon ny betydande risk för miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2017 att anta ändring och tillägg till detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m.fl., (Kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp), nr Ä1101, Bro.

Kommunstyrelsens beslut har vunnit laga kraft den 10 januari 2018.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)