Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)

Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 200 bostadslägenheter, där strandkanten blir fortsatt tillgänglig för allmänheten och får en strandpromenad.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 §155, att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164 nr 1605) för samråd, enligt reglerna för utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Kort om projektet

Förslaget innebär en komplettering av bebyggelse i centrala Kungsängen med cirka 200 lägenheter. Den södra delen av fastigheten är tänkt för hyresrätter och den norra delen for bostadsrätter.

I översiktsplan 2010 framhålls att områdena inom rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna i tätorterna Bro och Kungsängen är särskilt intressanta för förtätning.

Här är vi i processen: