Svartviks strand (Kungsängens Kyrkby 2:164)

Syftet med planen är att förändra en idag obebyggd och marksanerad industrifastighet till ett bostadsområde med plats för cirka 190 bostadslägenheter, där strandkanten blir fortsatt tillgänglig för allmänheten och får en strandpromenad.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 103, att sända ut förslag till detaljplan för Svartviks strand (Kungsängens kyrkby 2:164) nr 1605 för granskning, enligt reglerna för utökat förfarande enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900).

Detaljplaneförslaget är utsänt för granskning från och med den 8 november 2017 till och med den 6 december 2017.

RÄTTELSE i samrådsredogörelse: yttrande från Skanova hade i den utskickade versionen förväxlats med ett annat yttrande. Detta är korrigerat i dokument "Samrådsredogörelse - rättelse" nedan.

Här är vi i processen:

Handlingar

PLANKARTA