Säbyholm

Syftet med planen är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, undervisning och omsorg. Just nu utvecklas förslaget till ny detaljplan. Ett reviderat detaljplaneprogram godkändes av kommunfullmäktige i juni 2015.

Kort om projektet

Programområdet utgör kärnan av det tidigare Naturbruksgymnasiet och en mindre del strand vid Säbyholmsviken. För den aktuella fastigheten önskar man bygga cirka 60 nya bostäder och anlägga en småbåtshamn med badplats.

Detaljplaneprogrammet var ute på samråd 2014. Efter det har programmet reviderats innan det godkändes av kommunfullmäktige. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan.

Här är vi i processen:

Handlingar

DOKUMENT

UTREDNINGAR

HANDLINGAR FRÅN TIDIGARE SKEDEN

Samrådsredogörelse (webbpubliceras ej, går att beställa)