Rankhus Planprogram

Rankhusområdet ligger norr om E18 och Kungsängens trafikplats och gränsar i väster mot Gröna Dalen och i öster mot Mälaren. I kommunens översiktsplan är Rankhus utpekat som ett utbyggnadsområde där ca 3000 bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E18 bedöms kunna inrymmas.

Planprogram för Rankhus godkänt av kommunstyrelsen den 9 september 2009 § 88 i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10)

Planuppdrag för etapp 1 i arbetet med att ta fram detaljplaner för området gavs av Kommunstyrelsen den 3 december 2014 § 180 i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900)

Kort om projektet

Ett detaljplaneprogram var utsänt för samråd 2005. Efter samrådet avstannade planarbetet hos kommunen framför allt i väntan på Vägverkets förstudie och ställlningstagande gällande trafiksituationen vid Kungsängens trafikplats. Inkomna yttrandena finns sammanställda i en samrådsredogörelse (dat. 2009-08-20), som kan erhållas från kommunens Plan- respektive Exploateringsavdelning. Samrådsredogörelsen och ett reviderat planprogram för Rankhus godkändes av Kommunstyrelsen 2009-09-09 § 88.

Arbetet fortsätter nu etappvis med att ta fram detaljplaner för området.

Läs mer om det fortsatta detaljplanerarbetet här.

Här är vi i processen: