Rankhus etapp 1

Detaljplanens syfte är att ta fram förslag till bebyggelse i etapp 1 av utbyggnaden av Rankhusområdet.

Kommunstyrelsen gav den 3 december 2014 § 180, Tillväxtchefen(numera Samhällsbyggnadschefen) uppdraget att ta fram detaljplan för etapp 1 i utbyggnaden av Rankhus, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Arbetet baseras på det planprogram som godkändes av kommunstyrelsen den 9 september 2009 § 88 i enlighet med plan- och bygglagen (1987:10)

Kort om projektet

Kommunen jobbar just nu med att ta fram ett förslag för bebyggelse i Rankhus programområdes södra delområde. Området planeras innehålla bostäder, service och arbetsplatser.

Här är vi i processen:

Handlingar

PLANKARTA

-

DOKUMENT

UTREDNINGAR

-

GESTALTNING

-