Örnäs

Aktuellt för planen:

Planarbete kommer att inledas med en första etapp under 2017.

Planområdets läge:

Området ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar cirka 76 hektar.

Upplands-Bro kommun har gjort bedömningen att förslaget sammantaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i det kommande planarbetet.

Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och ett verksamhetsområde.

Planprogram:

Planprogrammet var ute på samråd under hösten 2015.

Planarbetets olika steg:

Handlingar