Örnäs

Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och ett verksamhetsområde.

Aktuellt för planen

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 9 mars 2016. Planarbete har inletts med en första etapp under 2017.

Kommunen har gjort bedömningen att förslaget sammantaget kan medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i det kommande planarbetet.

Planområdets läge

Området ligger norr och öster om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar cirka 76 hektar.

Planprogram

Planprogrammet var ute på samråd under hösten 2015.

Samrådsredogörelsen och ett reviderat planprogram godkändes av Kommunfullmäktige den 11 maj 2016 § 48.

Planarbetets olika steg