Församlingslokal i Bro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av nya församlingslokaler för Svenska kyrkan.  

De befintliga församlingslokalerna som idag är belägna vid Prästvägen har tjänat ut och bedöms inte lämpliga att bygga om eller utvidga. Läget invid Bro centrum är exponerat, centralt och tillgängligt och har av kommunen bedömts passande för en märkesbyggnad av offentlig karaktär. Till planen hör ett gestaltningsprogram där riktlinjerna för hur församlingslokalen är tänkt att utformas beskrivs.

Platsen för detaljplaneförslaget avgränsas i söder av Enköpingsvägen och i norr av E.ONs fjärrvärmepanna. Åt öster ligger Norrgrindsvägen och västerut Upplands-Brohus bostadsområde.

Planen var utsänd för samråd mellan 5 september och 3 oktober 2016. Arbete pågår med att ta fram handlingar inför granskningsskedet.