Ekhammars gård

Kommunen har tagit fram ett detaljplaneprogram för Ekhammars gård. Syftet med planprogrammet är att beskriva en framtida bebyggelse kring Ekhammars gård, med fokus på hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas omhand.

Kort om projektet

Detaljplaneprogrammet beskriver en framtida exploatering av bebyggelse med fokus på hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas omhand.

Området är särskilt känsligt på grund av sina höga kulturmiljövärden. Delar av en tidigare detaljplan har också upphävts av länsstyrelsen för att den inte tog tillräcklig hänsyn till kulturmiljön. På grund av detta har en kulturmiljöutredning tagits fram som ger riktlinjer för hur en exploatering skulle kunna gå till. Med grund i den har sedan planprogrammet tagits fram.

Med planprogrammet som underlag kan frågor om kulturmiljö, grönstruktur och områdets topografi, lyftas in i ett framtida detaljplanearbete, för att skapa en god och hållbar exploatering som tar särskild hänsyn till platsens känslighet.

Vi hade samråd om detaljplaneprogrammet den 20 december 2016 till den 14 februari 2017. Då var det möjligt att skicka in synpunkter. Den 19 januari 2017 hade vi hade Öppet hus i Hembygdsgården i Kungsängen. Just nu håller vi på att sammanställa de synpunkter som har kommit in för att kunna förhålla oss till dem i framtida planläggning.

Här är vi i processen: