Ekhammar 4:214

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna stycka befintlig bostadsfastighet. Planarbetet handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900)

Planförslaget sändes ut för samråd från och med den 19 sep-tember till den 14 oktober 2016 med möjlighet för remiss-instanser och sakägare m.fl. att lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget. Kommunen jobbar just nu med att sammanställa yttranden från samrådet.

Kort om projektet

Planförslaget innebär att fastigheten Ekhammar 4:214 styckas till två fastigheter med bostadändamål. En friliggande villa med till-hörande garage uppförs på den nya tomten och en anslutande infart angörs från Bygdegårdsvägen. Nya byggna-der uppförs förslagsvis i träfasad med sadeltak för att bevara områdets särprägel.

Här är vi i processen: