Ekhammar 4:214

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna stycka fastigheten Ekhammar 4:214 till två fastigheter för bostadändamål.

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på samråd under september - oktober 2016. Nästa steg blir att sammanställa yttranden som kommit in under samrådet.


Här är vi i processen: