Björknäs gård (Björknäs 1:3 m.fl.)

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 att pröva frågan om ändring av detaljplan för Björknäs 1:3 m.fl., enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Detaljplanen ska pröva om det är möjligt att utveckla campingverksamheten, badplatsen och närservicen.

Nästa steg blir att ta fram planhandlingar inför ett samråd.

Här är vi i processen