Ålsta-Aspvik-Ensta

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en fortsatt omvandling av fritidshusboende till åretruntboende i området Ålsta-Aspvik-Ensta.

Planen var ute på samråd 2013. Därefter har planarbetet varit vilande.

Kort om projektet

I detaljplanen föreslås cirka 35 friliggande hus på nya fastigheter samt avstyckningsmöjligheter på tre befintliga fastigheter.

Området föreslås anslutas till det kommunala VA-nätet. Anslutning till det kommunala VA-nätet är en förutsättning för att området ska kunna planläggas med större byggrätter än idag.

Gatunätet föreslås förbättras till kommunal standard och övergå i kommunal regi. Med anledning av detta föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap. 24 §, vilket innebär att planområdets allmänna platser och anordningar betalas av fastighetsägarna inom området.

Detaljplanen, gatukostnadsutredningen, samt upphävandet av förordnande enligt 113 § byggnadslagen var ute för samråd från 2013-02-05 till och med 2013-04-08.

Här är vi i processen: